Hoppa till sidans innehåll

Styrelsen 2016


Ordförande Tomas Lund 070-9111425
Sekreterare Kerstin Sigfridson 070-5867306
Kassör Lone   Kirckhoff 070-2765176
Ledarmöter Marie Ihrblad 070-3783015
 

Annika   Krappe

076-8280602
  Hans Andersson 070-9121401
  Jörgen Andersson  
  Jörgen Olsson 073-0301712
     
Suppleanter

 

 
  Jonna Persson  076-8152845
   Martina Gustavsson 070-4942086
  Jezzika Wilhelmsson 072-7215790

Adjungerad 

 

   

Protokoll för 2016

Protokoll för Kågeröds Lantliga Ryttarförening
Årsmöte 2016-02-14

§1.   Thomas Lund hälsar alla välkomna och
förklarar mötet öppnat.

§2.   Thomas Lund valdes att leda
årsmötesförhandlingarna.

§3.   Mötet beslutade att upprättande av röstlängd
och val av rösträknare endast behöver ske vid behov av rösträkning.

§4.   Styrelsen har gett Kerstin Sigfridson
uppdraget att vara sekreterare på årsmötet.

§5.   Annika Krappe och Tomas Andersson valdes att
jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet och tillika vara rösträknare om
behov ad rösträkning uppkommer.

§6.   Mötet fastslog att årsmötet blivit utlyst i
laga ordning. Mötet annonserades både med anslag i ridhuset och på föreningens
hemsida exakt 1 månad innan mötet.

§7.   Årsmötet godkände den presenterade dagordningen.

§8.   Kerstin Sigfridson läste upp föreningensens
verksamhetsberättelse och kassör Lone Kirckhoff presenterade
förvaltningsberättelse och balansräkning. De visar att klubben gjort ett
underskott på ca 30 000. Underskotter beror främst på att vi inte har
tillräckligt med intäkter från tävlingar mm för att täcka fasta kostnader.
Dessutom har klubben haft högre kostnader än intäkter för träningsverksamheten.

Verksamhetsberättelsen justerades eftersom Jörgen Anderssons namn av misstag
utelämnats.

§9.   Lone Kirckhoff läste upp revisionsberättelsen
som verifierade att räkenskaperna var väl förda.

§10.
Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§11.  Årsmötet biföll styrelsens beslut att det i
likhet med föregående år inte skall utgå något arvode till styrelsen.

§12.  Årsmötet beslutade att 2016 års styrelse skall
bestå av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

§13. Tomas Lund omvaldes enhälligt som ordförande för 2016.

§14. Valberedningens förslag på omval för Kerstin Sigfridson och Lone Kirckhoff  och nyval för Annika Krappe som ersättare för
ersätter Martina Gustavsson. Samtliga 3 på 2 år

Till suppleanter valdes Jessica Wilhelmsson (nyval), Martina Gustavsson (nyval som
suppleant) och Jonna Persson(omval). Samtliga suppleanter valdes på 1 år. Det
betyder att styrelsen för Kågeröds Lantliga Ryttarförening kommer att ha
följande bemanning under 2016:

Ordf  och ledamöter

Suppleanter,
  samtliga valda på 1 år

Tomas Lund, ordf vald på 1 år

Lone Kirckhoff vald 2016 på 2 år

Annika Krappe vald 2016 på 2 år

Kerstin Sigfridson vald 2016 på 2 år

Hans Andersson vald 2015 på 2 år

Marie Ihrblad, vald 2015 på 2 år

Jörgen Andersson vald 2015 på 2 år

Jörgen Olsson vald 2015 på 2 år

Jessica  Wilhelmsson

Jonna  Persson

Martina Gustavsson

 


§15. Årsmötet gav styrelsen uppgift att utse ungdomssektionens representant i
styrelsen. Styrelsen gav intresserade ungdomar en stående inbjudan att närvara
vid alla styrelsemöten.

§16. Omval för Thomas Andersson och nyval för Janet Ekström Hansson som ordinarie revisorer och Åsa Skoglund och Angelica Skoglund som suppleanter.

§17. Årsmötet valde Lone Kirckhoff och Hans Andersson som valberedning.

§18. Årsmötet överlät till styrelsen att utse representanter till Sveriges- resp. Skånes Ridsportförbund samt representant i Ridhusföreningens styrelse.

§19. Årsmötet överlät till styrelsen att utse tävlingskommitté.

§20. Årsmötet överlät till styrelsen att utse serveringsansvarig.

§21. Årsmötet överlät till styrelsen att utse materialförvaltare

§22. Årsmötet beslutade att inte medlemsavgifterna 2017.

§23.Övriga frågor

* Önskemål om att be Ridhusföreningen ta bort
alternativt märka ut de slipers som ligger på parkeringen för att förhindra
buskörning där.

* Johanna Nilsson föreslog att vi skulle handikapanpassa ridhuset (läktare) och
utebanorna.

* Tomas Andersson påpekade problemen med att vi har många ryttare som använder klubben anläggning utan att göra rätt för sig. Det diskuterades att ta fram en avgift de ryttare som inte vill vara medlemmar men som trots det vill använda
anläggningen.

* Önskemål om tömkörningskurs och fler clinics

Samtliga förslag kommer att tas upp på kommande styrelsemöte

§24. Dragning av medlemslotteriet. Föreningen har två andelar i Kågeröds Ridhus
och förfogar därför över 2 ridhuskort. Dessa lottas ut till medlemmar som
betalt sin avgift för innevarande år och som finns på plats på årsmötet.
Johanna Nilsson vann kort nummer ett och Elin Lund vann juniorkortet som
ursprungligen skänks till klubben av Göran Rydén.

§25.  Ordförande avslutade mötet

Kågeröd
2016-02-21

Kerstin
Sigfridson (sekr)                  Thomas Lund (ordf)


Annika Krappe                    Tomas Andersson 

Visa svar


Dölj svar


 

 

Hagahustorpet

Knutstorps gård

Nelab

LSR

 

Nybo Gård

Postadress:
Kågeröds Ryttarförening - Ridsport
Kerstin Nilsson, Hästskovägen 2
26876 Kågeröd

Besöksadress:
Kågeröds Ridhus, Prästavägen
26876 Kågeröd

Kontakt:
Tel: 0736612150
E-post: This is a mailto link

Se all info