Hoppa till sidans innehåll

Protokoll 2015


 

Protokoll för styrelsemöte för Kågeröds Lantliga Ryttarförening
2015-03-03

 

Närvarande: Tomas Lund,Hans Andersson, Lotta Lehrecke, Jörgen Andersson, Marie Ihrblad, Martina Gustafsson, Lone Kirckhoff, Jonna Persson, Jörgen Olsson, Kerstin Sigfridson, Kajsa Andersson och Lotten Andersson (adjungerad till detta möte)

  §1.  Ordförande Tomas Lund öppnar mötet

  §2.    Justering av dagens protokoll:

         Tomas Lund och Lone Kirckhoff


 §3.    Dagordningen godkänndes

§4. Inkommande skrivelser


Vi har fått föreningsrapporten från kommunen. Den skall vara inlämnad före den siste mars. Lotta Lehrecke och Tomas Lund ansvarar för att den kommer in.

 

Inbjudan till kommunal kurs i föreningslära.

 Beslut:
Ingen deltagare denna gång. 

 

Erbjudande om att nominerar årets idrottsprestation i kommunen.

Beslut: Vi har ingen medlem att nominera denna gång.   Säljerbjudande
från Gutz.

Beslut: Verkar intressant. KS
vidarebefordrar info till Marie Ihrblad, som ansvarar för eventuell aktivitet.
Tanken är att vi gör som förra gången där intjänade pengar kan användas för att
betala för aktiviteter i klubben.Förfrågan från Shetlandsponnyföreningen om att hyra hopp- och dressyrbana för
aktivitet den 9/5. Ridhuset är redan bokat. De vill även ha hjälp med
kafeteria. KS har kontaktuppgifter.

Beslut. Vi lånar ut anläggningen mot
att vi står för kafeterian. Jörgen Olsson ansvarar för den.


§5. Budget

Vi var överens om att klubben behöver en budget för 2015.

Beslut: Inget konkret beslut fattades


§6. Samarbete med Söderåsen Ryttarförening

Vi har inlett ett samarbete mellan KåRF och ”SöRF”. Målsättningen är att
hitta samarbetsformer som gynnar båda klubbarna.

Beslut: Att börja med konkreta
aktiviteter som träningar, clinics mm. Exempelvs skall man inte behöva vara
medlemmar i båda klubbarna för att vara med på varandras aktiviteter. Gemensam
hoppträning för Camilla Öberg diskuterades, men det var svårt att hitta ett
upplägg som inte störde KåRF´s nuvarande träningar eftersom Camilla bara kunde
onsdagar och då har KåRF sedan länge sin träning inbokad.

Beslut: Köra igång så snart
utesäsongen startar §7. Festkommitté mm.

Vi diskuterade att klubben behöver av en festkommitté för att exempelvis
återuppta traditionen med grillfest på sommaren.

Beslut: Inget fattades.

 

§8. Mötesplan

 Nästa möte tisdagen 7/4. Därefter
1.a måndagen i månaden.


§9. Övriga frågor.


Beslut: Gynna Konsum med inköp till tävlingar mm. Beslut: LK kollar upp ”kontantlösa” betalningssystem.


KS tog åter upp ridhusföreningens förslag att erbjuda KåRF att disponera ridhuset upp till 275 timmar per år till en  kostnad av 25 000 kr. Det skulle ge KåRF ungefär
samma ridhuskostnad som normalt men tillgång till betydligt fler timmar vilket
skulle kunna ge möjlighet ha fler aktiviteter till en lägre timkostnad jämfört
med nuvarande system.

 

Beslut: ????

Konga 2014-04-15

……………………………………………….

Kerstin Sigfridson

 

Justeras………………………………          ………………….................................

Tomas Lund (ordf)                                    Lone Kirckhoff 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Protokoll för konstituerande styrelsemöte för Kågeröds Lantliga Ryttarförening 2015-03-03


Närvarande: Tomas Lund, Hans
Andersson, Lotta Lehrecke, Jörgen Andersson, Marie Ihrblad, Martina Gustafsson,
Lone Kirckhoff, Jonna Persson, Jörgen Olsson, Kerstin Sigfridson, Kajsa
Andersson och Lotten Andersson (adjungerad till detta möte)


§1.  Ordförande Tomas Lund öppnar mötet

§2.   Justering av dagens protokoll:

Tomas Lund och Lone Kirckhoff

 

§3.   Dagordningen godkänndes

§4.   Konstituering av styrelsen


Ordförande utsedd av årsmötet: Tomas Lund

Kassör: Lone Kirckhoff

Medlemsansvarig som skall hjälpa kassören med medlemsregistret: Lotta Lehrecke
Sekreterare: Kerstin Sigfridson

Representant vid Sveriges och Skånes ridsportförbund: Tomas Lund

Representant i ridhusföreningen: Annika Krappe, suppleant Jonna Persson

Tävlingskommitté: se kommittéerna

Serveringsansvarig: Jörgen Olsson


Materialförvaltare: Hans Andersson och Jörgen Andersson


Dressyrkommittén: Lotta Liljedal, Lotta Lehrecke, Åsa
Sjöberg, Lone Kirckhoff, Kerstin Sigfridson, Kristina Sigfridsson, Åsa
Skoglund, Angelica Skoglund och Jonna Persson


Hoppkommittén: Jonna Persson, Kajsa Andersson, Lotten
Andersson och Tomas Lund

 

Ungdomsansvariga: Lotta Lehrecke, Martina Gustafsson och
Marie Ihrblad


§5.  Ny firmatecknare för Kågeröds ryttarförening


Mötet beslöt att föreningen tecknas av Lone
Kirckhoff  (650404-XXXX)  och Tomas Lund 
(610111-XXXX) var för sig.


§6. Mötet avslutas

Konga 2014-04-15

…………………………………………….

Kerstin Sigfridson

Justeras………………………………                 ………………….................................

Tomas Lund (ordf)                                        Lone  Kiirckhoff XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 Kågeröd
2015-03-01…………………………..                                           …………………………….Kerstin
Sigfridson (sekr)                                             Lotta
Lehrecke (ordf)  ………………………….                                                                  ……………………………..Åsa
Lund                                                                     Lone
Kirckhoff   

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Protokoll för Kågeröds Lantliga Ryttarförening

Årsmöte 2015-02-26

 

§1.   Lotta Lehrecke hälsar alla välkomna och
förklarar mötet öppnat.

 

§2.   Lotta Lehrecke valdes att leda
årsmötesförhandlingarna.

 

§3.   Mötet beslutade att upprättande av röstlängd
och val av rösträknare endast behöver ske vid behov av rösträkning.

 

§4.   Styrelsen har gett Kerstin Sigfridson uppdraget
att vara sekreterare på årsmötet.

 

§5.   Åsa Lund och Lone Kirckhoff valdes att jämte
ordföranden justera årsmötesprotokollet och tillika vara rösträknare om behov
ad rösträkning uppkommer.


§6.   Mötet fastslog att årsmötet blivit utlyst i
laga ordning. Mötet annonserades både med anslag i ridhuset och på föreningens
hemsida exakt 1 månad innan mötet.

 

§7.   Årsmötet godkände den presenterade dagordningen.


§8.   Lotta Lehrecke läste upp föreningensens
verksamhetsberättelse och kassör Lone Kirckhoff presenterade förvaltningsberättelse och balansräkning. De visar att klubben gjort ett underskott på ca 60 000. Underskotter beror främst på stora investeringar i hindermaterial och flis till båda utebanorna.


§9.   Tomas Lund läste upp revisionsberättelsen som
verifierade att räkenskaperna var väl förda.

 

§10.
Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.


§11.  Årsmötet biföll styrelsens beslut att det i
likhet med föregående år inte skall utgå något arvode till styrelsen.

 

§12.  Årsmötet beslutade att 2014 års styrelse skall
bestå av 7 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter.

 

§13.
Tomas Lund omvaldes enhälligt som ordförande för 2015.

 

§14.
Valberedningens förslag på omval för Hans Andersson och nyval på 2 år för Marie
Ihrblad, Martina Gustavsson, Jörgen Andersson och Jörgen Olsson som ordinarie
ledamöter bifölls av årsmötet.


Till suppleanter omvaldes Annika Krappe, Kajsa Andersson och Jonna Persson samt nyval för Lotta Lehrecka. Samtliga suppleanter valdes på 1 år. Det betyder att
styrelsen för Kågeröds Lantliga Ryttarförening kommer att ha följande bemanning
under 2015:

 


 

Ordf
  och ledamöter


 

 

Suppleanter,
  samtliga valda på 1 år


 

 

Tomas
  Lund, ordf vald på 1 år


 

Lone
  Kirckhoff vald 2014 på 2 år


 

Kerstin
  Sigfridson vald 2014 på 2 år


 

Hans
  Andersson vald 2015 på 2 år


 

Marie
  Ihrblad, vald 2015 på 2 år


 

Martina
  Gustavsson vald 2015 på 2 år


 

Jörgen
  Andersson vald 2015 på 2 år


 

Jörgen
  Olsson vald 2015 på 2 år


 

 

Annika
  Krappe,


 

Kajsa
  Andersson


 

Jonna
  Persson


 

Lotta
  Lehrecke


 

 


 


§15.
Årsmötet gav styrelsen uppgift att utse ungdomssektionens representant i
styrelsen.

 

§16.
Omval för Thomas Andersson och nyval för Janet Ekström Hansson som ordinarie
revisorer och Åsa Skoglund och Angelica Skoglund som suppleanter.

 

§17.
Årsmötet valde Martina Gustavsson och Hans Andersson som valberedning.


§18.
Årsmötet överlät till styrelsen att utse representanter till Sveriges- resp. Skånes

Ridsportförbund samt representant i Ridhusföreningens styrelse.

 

§19.
Årsmötet överlät till styrelsen att utse tävlingskommitté.


§20.
Årsmötet överlät till styrelsen att utse serveringsansvarig.

 

§21.
Årsmötet överlät till styrelsen att utse materialförvaltare

 

§22. Årsmötet beslutade
att höja samtliga medlemsavgifter med 50 kr fr. o m 2016. Orsaken är att
Ridsportförbundet inkluderat en obligatorisk försäkring i den avgift som vi
betalar med medlem. 

§23.
Under övriga frågor diskuterades klubbens namn. Vi heter Kågeröds Lantliga
Ryttarförening och man undrade vad ”Lantliga” står för. Orsaken är att det
tidigare fanns två förbund, ett ”lantligt”, men basen i Skåne och ett förbund
med säte i Stockholm. Nya styrelsen tittar närmre på namnfrågan.

 

Planen är att under 2015 utöka samarbetet mer Söderåsens ryttarförening. Förhoppningen är en utökad verksamhet till gagn för båda klubbarna.


§24.
Tyvärr delades inga vandringspriser ut vid detta årsmöte.

 

Avgående ordförande Lotta Lehrecke avtackades med blommor och choklad.

 

§25.
Dragning av medlemslotteriet. Föreningen har två andelar i Kågeröds Ridhus och
förfogar därför över 2 ridhuskort. Dessa lottas ut till medlemmar som betalt
sin avgift för innevarande år och som finns på plats på årsmötet. Angelica
Skoglund vann kort nummer ett och Ally Lehrecke vann juniorkortet som
ursprungligen skänks till klubben av Göran Rydén.


§26.  Ordförande avslutade mötet


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Uppdaterad: 30 MAJ 2015 16:13 Skribent: Kerstin Sigfridson

 

 

Hagahustorpet

Knutstorps gård

Nelab

LSR

 

Nybo Gård

Postadress:
Kågeröds Ryttarförening - Ridsport
Kerstin Nilsson, Hästskovägen 2
26876 Kågeröd

Besöksadress:
Kågeröds Ridhus, Prästavägen
26876 Kågeröd

Kontakt:
Tel: 0736612150
E-post: This is a mailto link

Se all info